Steun Ons

Het “Fonds Vrienden van de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk” doet een oproep tot vrijgevigheid aan allen die het kunstpatrimonium van deze kerk, die een zo belangrijke rol speelde in het leven van de stad Brussel en van ons land, ter harte nemen.

Uw steun
Oproep tot giften voor 2022

Steunt u ons liever via overschrijving ?

Door het aansluiten bij het Koning Boudewijnstichting gebeurt elke gift via de bankrekening Koning Boudewijnstichting BE10 0000 0000 0404

Vergeet vooral niet degestructureerde mededeling ***013/1680/00075***

Maecaenas min. 250 €

Weldoener min. 150 €

Sympathisant min. 50 €

*Giften vanaf 40 euro die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag dat op het fiscaal attest vermeld staat.

Het Fonds ontvangt graag legaten. Om een legaat over te maken, moet de schenker een testament opstellen. Hij/zij kan dat zelf doen (eigenhandig geschreven testament) of via een notaris (authentiek testament). Een bijzonder type legaat is het duolegaat, dat gebruikt wordt als de schenker geen directe afstammelingen heeft. De schenker laat een bedrag na aan de Koning Boudewijnstichting en bepaalt dat zij een deel uitbetaalt aan één erfgenaam of meerdere erfgenamen. De Stichting neemt dan de successierechten van die personen op zich. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met de Stichting poskin.c@kbs-frb.be of via 02511 18 40 (Mevrouw Poskin) of dit met uw notaris te overleggen.